26. septembris- 4. diena

26. septembris- 4. diena

Lai iemiesošanās noslēpums stiprina mūsu dedzību aizsargāt dzīvību.

Lasījums
Un eņģelis sacīja: „Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” (Lk 1, 30-33)

Pārdomas
„Dievs ir pieņēmis cilvēcību, apvienojot to ar dievišķību, un cilvēku sirdīs aizdedzis jaunu Manis mīlestību”. Šos vārdus 4. gadsimtā rakstījis kāds romiešu dzejnieks. Viņš pavadīja savu dzīvi, meklējot veidus, kā izpaust vislielāko noslēpumu pasaulē: iemiesošanos, kurā Dievs tapa cilvēks.
Mātes klēpi dēvē par „visas cilvēces pirmajām mājām”. Tā ir vieta, kurā sākas dzīvība un mūsu dzīves stāsti. Visi, kas iegājuši vēsturē kā diži cilvēki, savu iespaidīgo ceļu cauri dzīvei sākuši mātes klēpī. Tur dievišķība satikās ar cilvēcību un Dieva Dēls ienāca pasaulē.
Viens no agrīnās Baznīcas tēviem svētais Leons Lielais ir teicis: „Viņas neaptraipītajā klēpī Gudrība atrada sev mājvietu un Vārds tapa miesa.”
Nesen biju slimnīcā, kur piedzīvoju sava ceturtā mazbērna piedzimšanu. Raugoties caur logu uz jaundzimušo rindām, aizdomājos par lielajiem stāstiem, kas tiks sarakstīti par šīm maziņajām dzīvībām.
Apmeklējot Jaunavu Mariju, enģelis pareģoja, kāda būs Marijas bērna dzīve. Esot slimnīcā, es prātoju, ko viņš teiktu par katru no šīm dzīvēm. Vai viņi satiks to, kurš arī nācis no savas mātes klēpja, lai atpirktu pasauli un darītu dedzīgas mūsu sirdis mīlestībā pret Dievu? Es pateicos Dievam par katru piedzimušo bērnu un lūdzu par katru dzīves stāstu, kas tiks sarakstīts.

Lūgšana
Debesu Tēvs, Tu katras sievietes klēpi esi radījis par ļoti īpašu vietu. Palīdzi mums turēt svētu cilvēces pirmo mājvietu, atceroties brīnišķīgo noslēpumu, kad Dievs iemājoja jaunas sievietes klēpī un nāca pasaulē kā tās glābējs un pestītājs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus mūsu Kunga, kurš ienāca pasaulē, vārdā. Amen.

Sagatavoja Randolfs Slajs (Randolph Sly), National Pro-life Religious Council