3. oktobris – 11. diena

Lūgsimies, lai abortu atbalstītāji dzīvības aizstāvjos saredz Kristus sūtņus, un lai katrs brīvprātīgais savā kalpošanā pilnīgi apzinās, kas ir Tas, ko viņš pārstāv.

Lasījums
[..] atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami. Ef 4, 1b-2

Pārdomas
Kad Karolai Everetai (Carol Everett), sievietei, kura strādāja abortu klīnikā un arī cieta no pēcaborta sindroma, jautāja, kas pamudināja viņas sirdij no nāves pievērsties dzīvei Kristū, viņa atbildēja: „Tā bija beznosacījuma mīlestība, kuru parādīja kāds vīrietis, kurš ikdienas lūdzās tās abortu klīnikas priekšā, kurā viņa strādāja.”
Viņš pastāstīja Karolai, ka „Dievs viņu ir sūtījis”, jo šajā iestādē ir kāds, kuru Dievs grib izdabūt ārā. Pēc 27 dienām viņa pameta klīniku un tagad kalpo kā Kristus sūtne, lai palīdzētu citiem. Mēs arī esam Kristus sūtņi, lai ar beznosacījuma mīlestību mīlētu tos, kurus Dievs vēlas „dabūt ārā” no viņu važām un grēkiem. Cik gan tas ir izcils aicinājums – daudz izcilāks par diplomātisko norīkojumu uz ārzemēm.
Savā grāmatā „Cilvēku zvejnieki” Dr. Samners Vemps (Dr. Sumner Wemp) apraksta, ko tas nozīmē – būt par Jēzus Kristus, Ķēniņu Ķēniņa, sūtni:

Dievs mūs ir izvēlējis (skat. Jņ 15, 16)
Mēs esam sūtīti pasaulē, kas nav mūsu mājas (1 Pēt 2, 11)
Mūsu darbiem jāatbilst mūsu vārdiem (1 Tim 3, 7)
Mums katru dienu jālūdz padoms Viņam (Jņ 15, 5)
Mums jāzina mūsu mērķis – meklēt un glābt to, kas ir pazudis (Lk 19, 10)
Mums jāpievērš citi Dievam ar Viņa autoritāti (Mt 28, 19-20)
Vienmēr jābūt laipniem un patiesiem (Sak 3, 3-4)
Mūsu kalpojumam jābūt iesakņotam mīlestībā un jābalstās uz to (Ef 3, 17)

Lūgsimies lai katrs no mums rīkotos tā aicinājuma cienīgi, kurā esam aicināti!

Lūgšana
Dārgais Debesu Tēvs, mēs esam pagodināti, ka Tu mūs esi aicinājis un nozīmējis būt par Kristus sūtņiem pasaulē, kas nav mūsu īstā Tēvija. Mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars mūs stiprinātu rīkoties atbilstoši mūsu aicinājuma cieņai. Mēs lūdzam, lai Tava beznosacījumu mīlestība caur mums izlītu pār tiem, kam izmisīgi nepieciešama Tava pestījošā žēlastība. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate) no “Alliance Ministries”