6. oktobris – 14. diena

Lūgsimies, lai abortu veicēju un visu to, kuri strādā abortu klīnikās, dvēseles būtu nemierīgas viņu veikto darbu dēļ un lai viņi meklētu patiesību.

Lasījums
„Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis”.
Ef 4, 31-32

Pārdomas
Mēs pasaulē redzam ļaunumu un apspiešanu, redzam to, kuri zaimo Dievu, vienaldzību, redzam miljoniem nevainīgu dzīvību, kas tiek iznīcinātas nedaudzu alkatības dēļ. Mūsu miesa saka, ka mums būtu savās rokās jāņem atriebes ieroči, tomēr atriebības vietā Kungs aicina mīlēt savus ienaidniekus, aicina piedot citiem, tāpat kā mums ir piedots.
Dievs mīl abortu veicēju un Planned Parenthood(1) aizstāvi tik pat stipri, cik tevi.
Viņa sirds lūst, redzot šos cilvēkus vergojam grēkam, un Viņš dod tev iespēju iepazīstināt viņus ar Pestītāju, kurš atbrīvo paverdzinātos.
Pat, ja nepiedzīvosiet tiešu saskarsmi ar šīm dvēselēm, jūsu klātbūtne nepaliks nepamanīta. Jūsu bezvārdu rīcība pasaka ārkārtīgi daudz par Dievu, kuram kalpojat.
Piedošana ir zīme, kas liecina par paklausību Dievam (Kol 3, 13). Piedošana nenozīmē pievērt acis uz citu nepareizo rīcību, tā ir mūsu pašu atbrīvošana, lai Dievs var bagātīgi darboties caur mums, lai aizdegtu citu sirdis pret Viņu. Vienosim savas sirdis ar Dieva sirdi, lai atzītu, ka tie, kas darbojas abortu jomā, nav ienaidnieki, bet gan ienaidnieks viņus padarījis aklus. Dievs vēlas, lai mēs nestu viņiem patiesības vēsti un cerību, kas atrodama Dievā, bet vēstneši, ko Viņš izmantos, ir tie, kuri ir gatavi piedot.

Lūgšana
Vismīļais Dievs, Sālamana pamācībās Tu mums māci, ka muļķiem un ļaundariem trūkst padoma un saprašanas. Es lūdzu, lai Tu uzrunā to sirdis, kuri darbojas abortu jomā, lai viņiem slāpst pēc patiesības un lai viņi sauc pēc atbrīvošanas. Es lūdzu, lai mana dzīve vēstī, ka esmu atpirkts, un, to redzēdami, lai citi sāk Tev uzticēties. Paklausot Tev un pateicoties Tavai žēlastībai, es izvēlos piedot citiem tāpat kā Tu esi piedevis man. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate), Alliance Ministries

(1) Organizācija ASV, kuras paspārnē tiek veikti aborti (red. piez.)