13. oktobris – 21. diena

Lūgsimies, lai katrs no mums ik dienas pilnīgi ietērptos Dieva bruņās tā, lai mēs būtu stipri Kungā un Viņa varenības spēkā.

Lasījums
„Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess. Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā!
Efez 6, 12–13

Pārdomas
Esmu samulsusi, redzot to, ka mūsdienās kristiešu vidū cīņa dzīvības jautājumā biežāk tiek uztverta nevis kā garīga, bet drīzāk kā politiska cīņa Ironiskā kārtā ienaidnieks šo greizo izpratni ir izmantojis, lai apklusinātu daudzus Kristus Miesas locekļus. Mums šī cīņa ir jāuzlūko tāda, kāda tā ir, un ik dienas ir „jāuzvelk” Dieva dotās bruņas:
Apjošanās ar patiesību (Efez 6, 14). No visas sirds ticiet patiesībai un runājiet patiesību neatkarīgi no apkārtējo reakcijas!
Taisnības bruņu aplikšana (14.p.). Tas pasargās jūsu sirdi – visdziļāko jūsu būtības avotu – no netaisnības, kas ir tik acīmredzama šajā kritušajā pasaulē.
Apaujiet kājas, lai jūs būtu gatavi cīņai par miera Evaņģēliju (15.p.)! Sagatavošanās ir būtiska, ja vēlamies būt efektīvi Dieva darbā.
Ticības vairoga satveršana (16.p.). Apsūdzētājs iedvesīs šaubas, bailes un vainas apziņu. Ticība darbojas kā neredzams vairogs, kas novērš nepatiesās apsūdzības.
Pestīšanas bruņucepures satveršana (17. p.) Bruņucepure aizsargā galvu, smadzenes un līdz ar to mūsu prātu un domas. Sātans cer, ka mēs noliksim malā dievišķo atklāsmi par labu cilvēka spriestspējai.
Gara zobena satveršana (17. p.) Vienīgais uzbrukuma ierocis šajā bruņojumā ir Dieva Vārds. To Kungs Jēzus lietoja cīņā pret sātanu. Dzīvais Dieva Vārds ir spēcīgs un iedarbīgs.
Mūsu bruņojums ir nokomplektēts. Tagad esam gatavi karot, un nākamais pants mūs pamāca, kā to darīt: „Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi!” (Efez 6, 18)

Lūgšana
Mīļais Kungs, kad Tu mūs vadi garīgajā cīņā pret abortiem, lai mēs vienmēr atceramies, ka tā ir Tava cīņa! Paldies, ka Tu uzklausi mūs, lūdzoties Tavu vadību un aizsardzību! Paldies par uzvaru, kas ir mūsējā Tava Dēla Jēzus Kristus nopelnu dēļ! Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate) no „Alliance ministries”