21. oktobris– 29. diena

Slavēsim Dievu par Viņa līdzjūtību, piedodot mūsu grēkus un pārkāpumus. Slavēsim Dievu par to, ka Viņu iepriecina žēlsirdības parādīšana.

Lasījums
Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu.

Pārdomas
Miha bija sūtīts pasludināt Dieva spriedumu un aicināt Jūdas tautu uz atgriešanos no grēkiem. Tauta bija kļuvusi garīgi un ētiski samaitāta- labklājība bija nocietinājusi bagāto sirdis, nabagie bija apspiesti un Dāvida troņa mantinieki piekopa elkdievību un daudz ko citu Dieva acīs pretīgu.
Vai nav viegli saskatīt līdzību starp Dieva tautas stāvokli Mihas laikā un mūsdienu Amerikā?
Dievs mācīja savu tautu caur pravieti Mihu, pieprasot taisnību, nevis dedzināmos un citus upurus, aicināja tos mīlēt žēlsirdību un staigāt pazemībā ar Dievu.
Apustulis Pāvils, pieminot Vecās Derības stāstus par ļaudīm, kuri novērsušies no Dieva un ir pievērsušies grēkam un elkdievībai, saka, ka „viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laiku beigām”. ( 1 Kor 10: 11)
Daudzi Bībeles pētnieki uzskata, ka Dievs ir atņēmis mūsu tautai savu aizsardzību mūsu amoralitātes un abortu grēka dēļ. Tādēļ grēku nožēlā sauksim atkal pēc Viņa žēlsirdības! Slavēsim Viņa uzticību, darot taisnību, mīlot žēlsirdību un pazemīgi staigājot kopā ar mūsu Dievu!

Lūgšana
Debesu Tēvs, mūžīgais, nemainīgais un uzticīgais Kungs, mēs atzīstam, ka mums kā tautai ir vajadzīga grēku nožēla par mūsu siržu novēršanos no Tevis. Uzklausi mūsu grēku nožēlas lūgšanu, Kungs un šķīstī mūs no visas netaisnības. Mēs slavējam Tevi par tavu maigo žēlsirdību un līdzjūtību, kas nekad nebeidzas. Kungs, tas, ka mēs varam dzīvot taisnīgu un žēlsirdības piepildītu dzīvi, ir atkarīgs vienīgi no Tavas žēlastības. Lai Tavs Svētais Gars dara mūs spējīgus pazemīgi staigāt Tava vaiga priekšā un lai Tev labpatīkas atjaunot Latviju, lai paaudzes, kuras vēl nav piedzimušas, varētu Tevi slavēt. Jēzus Kristus vārdā, kurš mūsu labā ir paveicis lielas lietas. Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate), „Alliance ministries” ( ASV)