30. oktobris– 38. diena

Lūgsimies, lai tie, kas piedalās šajā miermīlīgajā akcijā, izplata žēlsirdību un žēlastību, atceroties, ka Kristus neizturas pret viņiem tā kā viņi būtu pelnījuši savu grēku dēļ.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.  Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.
Mt 5, 43-44

Pārdomas
Iespējams, daudzi neuzskata, ka šī kampaņa ir lieliska ideja. Patiesībā, tos, kuri ir šīs akcijas redzamākie darboņi, varbūt lādē un ienīst par to, ko Dievs ir aicinājis darīt arī tev. Tā kā visi esam kritušas radības, mūsu dabiskā atbilde, iespējams, nebūt nav tik kristīga kā mēs gribētu.
Kā mēs kontrolējam savu dabisko reakciju, ļaujot Svētajam Garam darīt mūs spējīgus mīlēt, svētīt, darīt labu un lūgties par tiem, kuri mūs ienīst vai vēlas mums nodarīt pāri?
Vispirms jāiztēlojas Dieva svētums. Šķiet, ka grēks ir aizēnojis mūsu spēju skaidri domāt par Dieva dabu. Mēs pat nespējam iedomāties, cik ļoti Dievu aizvaino mūsu grēks, kāds tas ir apvainojums Viņam un kā grēks liek Viņam aizsvilties dusmās. Slavēsim Dievu, jo Viņš nepameta mūs grēkos, kuru dēļ mēs būtu lemti Viņa dievišķajām dusmām!
Vēstulē Efeziešiem 2, 4-5 teikts: „Bet Dievs, būdams bagāts žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!”
Pateicoties Dieva žēlsirdībai un žēlastībai pret mums, mēs, kas pieņemam Viņu, saņemam mūžīgu Cerību. Tiem, kas jūs nolād, ienīst, ļauni izturas pret jums un jūs vajā, ir vajadzīga tā pati Cerība. Tā ir vienīgā iespēja, kuras dēļ varam cerēt, ka viņi reiz rīkosies savādāk. Lūdziet, lai Svētais Gars viņus mīl caur jums, lai viņus piesaista Cerība, kas ir jūsos- Kristus Jēzus.

Lūgšana
Debesu Tēvs, kaut mēs atspoguļotu Tavu žēlastību un labestību tiem, kas mūs ienīst un nolādē. Sargā mūsu sirdis un mēles, lai mēs ar mīlestību spējam atbildēt uz to cilvēku vārdiem un darbiem, kas mūs kaitina vai vēl mums ļaunu. Liec lai citi visā, ko sakām un darām, redzētu Cerību, kas ir Kristus. To lūdzam Viņa dārgajā vārdā. Āmen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate), Alliance Ministries