17. oktobris – 22. diena

Lai tie, kuri dzīvību uzskata par kaut ko ikdienišķu un pašsaprotamu, saprot, ka mēs dzīvojam pateicoties Dieva gribai. Lasījums Kas gan no visiem tiem to nezinātu un neatzītu, ka Kunga roka it visu pasauli ir darījusi, ka Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars! Īj 12, 9-10 Pārdomas Ījabs bijis vīrietis, kurš bija piedzīvojis skumjas, pārbaudījumus un bēdas. Viņam viss tika [...]
Lasīt vairāk

16. oktobris – 21. diena

Lūgsimies, lai katrs no mums ik dienas pilnīgi ietērptos Dieva bruņās tā, lai mēs būtu stipri Kungā un Viņa varenības spēkā. Lasījums „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess. Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā! Efez 6, 12–13 Pārdomas Esmu samulsusi, redzot [...]
Lasīt vairāk

15. oktobris – 20. diena

Kaut mēs spētu izprast abortu ietekmi uz nākamajām paaudzēm! Lasījums Un Īzāks savas sievas dēļ stipri pielūdza Dievu, jo tā bija neauglīga, un Dievs ļāvās pielūgties, un viņa sieva Rebeka kļuva grūta.  Un divi bērni rozījās viņas miesās, un viņa sacīja: „Vai tam tā būt? Kāpēc gan man tā notiek?”  Un Kungs viņai atbildēja: „Divas tautas ir tavā klēpī, un divas ciltis izraisīsies no tavām [...]
Lasīt vairāk

14. oktobris – 19. diena

Lūgsimies par dedzības atjaunošanos mūsos, lai mēs pašaizliedzīgā garā varētu palīdzēt nedzimušajiem bērniem un viņu ģimenēm. Lasījums Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja Viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu Viņam? Vai Viņš, kas mani mātes miesās radījis, nav darinājis arī viņus? Un vai [...]
Lasīt vairāk

13. oktobris – 18. diena

Lūgsimies, lai tēvi un mātes gūst pāri plūstošu prieku būt par vecākiem. Lasījums Lūk, bērni ir Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. (Ps 127, 3-5) Pārdomas Es spilgti atceros dienu, kad [...]
Lasīt vairāk

12. oktobris – 17. diena

Lai mēs visi dziļāk saprastu to, ka dzīvības aizstāvības vēsts sakņojas 2 pamatpatiesībās: a) Dievs ir, b) Es neesmu Dievs. Lasījums Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Rad 2, 7 Pārdomas No Bībeles pirmajām līdz pēdējām lapaspusēm atbalsojas viena tēma – vienīgi Dievam ir vara pār cilvēka dzīvību. Viņš to [...]
Lasīt vairāk

11. oktobris – 16. diena

Lūgsim par mātēm, kuras apmeklē krīzes grūtniecības centrus. Personīga attieksme, bezmaksas ultrasonogrāfija, nopietna praktiska palīdzība – lai tas viss notiktu ar nolūku atbrīvot viņas no tiem, kas gūst labumu, izlejot nevainīgas asinis. Lasījums Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Mt 11, 28 Pārdomas „Jums ir dvīņi. Tas maksās vēl 350 dolārus.” Viņa nerunā angliski. Bet beidzot sieviete saprot, ka [...]
Lasīt vairāk

10. oktobris – 15. diena

Lai visi mēs, Dieva ļaudis, saprastu, ka esam savu brāļu sargi. Lasījums Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu: „Kur ir Ābels, tavs brālis?” Tas atbildēja: „Es nezinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?” Bet Viņš teica: „Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes. (Rad [...]
Lasīt vairāk

9. oktobris – 14. diena

Lūgsimies, lai abortu veicēju un visu to, kuri strādā abortu klīnikās, dvēseles būtu nemierīgas viņu veikto darbu dēļ un lai viņi meklētu patiesību. Lasījums „Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis”. Ef 4, 31-32 Pārdomas Mēs pasaulē redzam ļaunumu [...]
Lasīt vairāk

8. oktobris – 13. diena

Par visiem tēviem, kas ir nobijušies no tā, ka viņi ir tēvi. Lasījums Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Ps 68, 6 Pārdomas Pirms daudziem gadiem man bija draugs, kurš man atzinās, ka viņš ir nobijies no tā, ka viņš ir tēvs. Tajā brīdī, kad viņš to atklāja, viņam ar sievu bija jau divi bērni. „Es nekad neesmu redzējis savu tēvu,” [...]
Lasīt vairāk