11. oktobris – 19. diena

Lūgsimies par dedzības atjaunošanos mūsos, lai mēs pašaizliedzīgā garā varētu palīdzēt nedzimušajiem bērniem un viņu ģimenēm. Lasījums Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja Viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu Viņam? Vai Viņš, kas mani mātes miesās radījis, nav darinājis arī viņus? Un vai [...]
Lasīt vairāk

10. oktobris – 18. diena

Lūgsimies, lai tēvi un mātes gūst pāri plūstošu prieku būt par vecākiem. Lasījums Lūk, bērni ir Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. (Ps 127, 3-5) Pārdomas Es spilgti atceros dienu, kad [...]
Lasīt vairāk

9. oktobris – 17. diena

Lai mēs visi dziļāk saprastu to, ka dzīvības aizstāvības vēsts sakņojas 2 pamatpatiesībās: a) Dievs ir, b) Es neesmu Dievs. Lasījums Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Rad 2, 7 Pārdomas No Bībeles pirmajām līdz pēdējām lapaspusēm atbalsojas viena tēma – vienīgi Dievam ir vara pār cilvēka dzīvību. Viņš to [...]
Lasīt vairāk

8. oktobris – 16. diena

Lūgsim par mātēm, kuras apmeklē krīzes grūtniecības centrus. Personīga attieksme, bezmaksas ultrasonogrāfija, nopietna praktiska palīdzība – lai tas viss notiktu ar nolūku atbrīvot viņas no tiem, kas gūst labumu, izlejot nevainīgas asinis. Lasījums Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Mt 11, 28 Pārdomas „Jums ir dvīņi. Tas maksās vēl 350 dolārus.” Viņa nerunā angliski. Bet beidzot sieviete saprot, ka [...]
Lasīt vairāk

7. oktobris – 15. diena

Lai visi mēs, Dieva ļaudis, saprastu, ka esam savu brāļu sargi. Lasījums Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu: „Kur ir Ābels, tavs brālis?” Tas atbildēja: „Es nezinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?” Bet Viņš teica: „Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes. (Rad [...]
Lasīt vairāk

6. oktobris – 14. diena

Lūgsimies, lai abortu veicēju un visu to, kuri strādā abortu klīnikās, dvēseles būtu nemierīgas viņu veikto darbu dēļ un lai viņi meklētu patiesību. Lasījums „Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis”. Ef 4, 31-32 Pārdomas Mēs pasaulē redzam ļaunumu [...]
Lasīt vairāk

5. oktobris – 13. diena

Par visiem tēviem, kas ir nobijušies no tā, ka viņi ir tēvi. Lasījums Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Ps 68, 6 Pārdomas Pirms daudziem gadiem man bija draugs, kurš man atzinās, ka viņš ir nobijies no tā, ka viņš ir tēvs. Tajā brīdī, kad viņš to atklāja, viņam ar sievu bija jau divi bērni. „Es nekad neesmu redzējis savu tēvu,” [...]
Lasīt vairāk

4. oktobris – 12. diena

Lai Visuma Ķēniņš, kurš ienāca šai pasaulē kā bezpalīdzīgs bērns, dāvā mums pazemību, ka tiekam dziedināti. Lasījums Un Viņš man sacīja: Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks nespēkā kļūst pilnīgs. Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai Kristus spēks mājotu manī. 2 Kor 12, 9 Pārdomas Dieva Pazemības lielais noslēpums ir ļoti tuvs un dārgs to misijai, kas kalpo dzīvībai, bet īpašā veidā, tiem, kas [...]
Lasīt vairāk

3. oktobris – 11. diena

Lūgsimies, lai abortu atbalstītāji dzīvības aizstāvjos saredz Kristus sūtņus, un lai katrs brīvprātīgais savā kalpošanā pilnīgi apzinās, kas ir Tas, ko viņš pārstāv. Lasījums [..] atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami. Ef 4, 1b-2 Pārdomas Kad Karolai Everetai (Carol Everett), sievietei, kura strādāja abortu klīnikā un arī cieta no [...]
Lasīt vairāk

2. oktobris – 10. diena

Lūgsimies par krīzes grūtniecības centriem, par tiem, kuri tajos konsultē sievietes, kuras apsver aborta iespēju, par tiem, kuri centros veic ultrasonogrāfiju, un tiem, kuri palīdz mātēm sagaidīt bērna piedzimšanu vai nodot viņu adopcijā. Lasījums Glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas! Ps 82, 4 Pārdomas Kad sieviete ierodas Grūtniecības Krīzes centrā, sākas „vārgo glābšanas” grūtais darbs. Darbinieki uzklausa viņas stāstu. Kāds izmisums [...]
Lasīt vairāk